Ly kỳ chuyện Cao Biền trấn yểm ở An Nam

Vâng lời vua Đường, Cao Biền đến nước ta bỏ công đi khắp nơi, xem xét núi non, rừng biển, sông hồ chỗ nào có địa thế tốt, có linh khí thì đều trấn yểm cả.